logo
KONKURS

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Stawy Milickie w obiektywie”

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Stawy Milickie w obiektywie” jest Spółka Akcyjna Stawy Milickie, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz.

1.2 Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

1.3. Konkurs odbywać się będzie od 29.08 2019 r. do 30 września 2019 r.

 

 1. KATEGORIE KONKURSU

2.1 Tematem konkursu jest wyjątkowość i piękno przyrody Stawów Milickich i Doliny Baryczy.

2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

2.3 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 

 1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1 Konkurs jest skierowany do osób powyżej 13. roku życia.

3.2 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są dalej „Uczestnikami Konkursu”.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

3.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

  

 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy: wysłać na adres mailowy konkurs@stawymilickie.pl zdjęcia z terenu Stawów Milickich do godziny 15:00 dnia 30.09.2019 r., zdjęciu nadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, rok, w którym zostało wykonane zdjęcie i autora. Prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji: · format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość) · kolory w standardzie: RGB · rozdzielczość: min 300 dpi (dłuższy bok nie więcej niż 24 cm).

4.2 Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz:

 • oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego partnerów na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęć i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęć innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury. · Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.facebook/stawymilickie/ w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu. · W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem; · Zgadza się na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. · Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnych oświadczeń, ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

4.3 Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania ww. zgód.

4.4 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

4.5 W konkursie można wziąć udział tylko raz, zamieszczając tylko jedno zdjęcie.

 

 1. OCENA ZDJĘĆ

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.

5.2 Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni Laureatów Konkursu, którym przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

5.3 Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

5.4 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

5.5 Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 13.10.2019 podczas obchodów Święta Stawów Milickich w Rudzie Sułowskiej. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Stawów Milickich na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie www.stawymilickie.pl.

5.6. Stawy Milickie SA zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w dowolnej chwili, bez podania przyczyny. Przesłane zdjęcia zostaną w przypadku anulowania Konkursu usunięte ze wszelkich nośników pamięci, należących do Spółki.

 

 1. NAGRODY

6.1 Przewidziana nagroda główna to VOUCHER  w wysokości 500 zł do wykorzystania w CET NATURUM. Dodatkowo przewidziane są inne nagrody rzeczowe w postaci gadżetów spółki Stawy Milickie.

6.2 O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną:

 1. a) Jeżeli pomimo podjęcia próby powiadomienia uczestnika, nie uda się uzyskać odpowiedzi (odpowiedź na e-maila w ciągu 24 h) - kwalifikacja uczestnika może być anulowana. Po 3 dniach wybieramy kolejnych zwycięzców.

6.3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i ciągłość Facebooka, w szczególności za jakiekolwiek opóźnienia lub inne utrudnienia w przesyłaniu zdjęć.

6.4 Przekazanie nagrody:

 1. a) Laureaci umawiają się z organizatorem Konkursu telefonicznie (71) 38 47 110 lub mailowo: zuber@stawymilickie.pl na konkretny termin odbioru nagrody. Nagroda realizowana jest w terminie 3 tygodni od daty ogłoszenia wyników.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 7.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.stawymilickie.pl oraz www.facebook/stawymilickie/

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.stawymilickie.pl

7.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

7.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

7.5 Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz publiczne udostępnianie zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na korzystanie ze zdjęcia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

7.6 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku Ochronie Danych 6 Osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

7.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r.

7.8 Przesyłając zdjęcie konkursowe Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.9 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika Konkursu na podanie do publicznej wiadomości jego danych osobowych (imię i nazwisko), chyba że w tym samym momencie osoba złoży zastrzeżenie przeciwne.

7.10 Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

7.11 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015